Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een
cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen salon
De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon
zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de
wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande
aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt,
mag de salon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon
de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de
afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Afspraken kunnen uitsluitend
telefonisch, via Whats App of via email geannuleerd worden. Annulering van een afspraak word
tevens geregistreerd via het inspreken van een voicemail bericht.

4. Betaling
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De prijzen van de
producten zijn zichtbaar in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in
advertenties en overige media zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad
strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten per betaalverzoek of gepast contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de
schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon
neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een
klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren
aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt
heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is
meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op
grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is
de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie
over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De
salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de
cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Informatie:
De cliënt dient ten alle tijden iedere ( medische) verandering die van invloed kan zijn op de
behandeling en/of het gebruik van producten aan de schoonheidsspecialiste door te geven. Dit omdat
veranderingen het resultaat van een behandeling en/of gebruik van producten kan beïnvloeden.
Indien de cliënt nalatig is geweest in het verstrekken van relevante informatie ligt de
verantwoordelijkheid bij de cliënt.
9. Beschadiging & diefstal
De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair,
apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk,
doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon
en de behandelende schoonheidsspecialiste. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat
antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit
schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de
klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien
de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het
recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval
van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.